Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: EE11 - 2021 - czerwiec

1. Na którym rysunku przedstawiono topologię gwiazdy?

questionImmage

2. Począwszy od Windows Serwer 2008, kupując konkretną edycję systemu, nabywca uzyskuje prawa do określonej liczby instalacji w środowisku fizycznym i środowisku wirtualnym. Która wersja systemu pozwala na nieograniczoną ilość instalacji wirtualnych serwera?


3. Wskaż protokół, którego komunikaty są wykorzystywane przez polecenie ping


4. W przestawionej na rysunku ramce Ethernet adresem nadawcy i adresem odbiorcy jest

questionImmage

5. Użytkownik domeny podczas logowania widzi komunikat przedstawiony na rysunku, co oznacza, że użytkownik nie ma

questionImmage

6. Na ile równych podsieci można podzielić sieć o adresie 192.168.100.0/24 przy zastosowaniu maski 255.255.255.192?


7. Który standard szyfrowania najskuteczniej zabezpieczy sieć bezprzewodową?


8. Na podstawie przedstawionej na rysunku konfiguracji karty sieciowej hosta można stwierdzić, że

questionImmage

9. W systemie Windows narzędziem do obsługi skryptów wiersza poleceń, które umożliwia wyświetlanie lub modyfikowanie konfiguracji sieciowej aktualnie uruchomionego komputera, jest


10. Urządzenie przedstawione na zdjęciu to

questionImmage

11. Program systemu Linux, którego zadaniem jest filtrowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego z danego urządzenia sieciowego, to


12. Aby tylko urządzenia z wybranym adresem fizycznym mogły się połączyć z siecią WiFi, należy skonfigurować w punkcie dostępowym


13. Wskaż poprawny adres hosta.


14. Scentralizowaną kontrolę uprawnień i możliwości użytkowników i komputerów w sieci z serwerem Windows umożliwiają


15. Wykonanie którego polecenia wymusi aktualizację wszystkich zasad grupy w systemie Windows, niezależnie od tego, czy zostały one zmienione?


16. Urządzeniem sieciowym, które udostępnia zasoby sieci lokalnej innym urządzeniom posiadającym bezprzewodowe karty sieciowe, jest


17. Który z zapisów wskazuje folder o nazwie dane udostępniony na dysku sieciowym urządzenia o nazwie serwer1?


18. Które polecenie należy zastosować w systemie Windows, aby poznać adresy wszystkich kolejnych ruterów przekazujących pakiety z komputera do urządzenia docelowego?


19. Ruter otrzymał pakiet przeznaczony dla komputera ze zdalnej sieci. Docelowy adres IP nie znajduje się w sieci bezpośrednio podłączonej do rutera i nie ma do niego odniesienia w tablicy routingu. Brama tzw. ostatniej szansy nie istnieje. Co zrobi ruter?


20. Do adresów IPv6 nie należy adres typu


21. Wskaż, który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci.


22. Którego medium transmisyjnego należy użyć do podłączenia urządzeń sieciowych odległych od siebie o 110 m, w pomieszczeniach, gdzie występują zakłócenia EMI?


23. Który z adresów jest adresem prywatnym definiowanym przez dokument RFC 1918?


24. Wiadomości e-mail mogą być dostarczane w domenie do właściwych serwerów poczty dzięki konfiguracji rekordów DNS typu


25. W której warstwie modelu sieci TCP/IP pracuje protokół DHCP?


26. Na rysunku przedstawiono fragment pola info programu Wireshark. Którego protokołu jest to komunikat?

questionImmage

27. Administrator planuje adresację IP w firmie. Ma do dyspozycji pulę adresów 172.16.0.0/16, którą należy podzielić na 10 podsieci z taką samą ilością hostów. Którą maskę zastosuje?


28. W sieci lokalnej są używane adresy prywatne. Aby uzyskać połączenie z serwerem dostępnym przez sieć Internet, należy


29. Ramka z danymi jest wysyłana z komputera K1 do komputera K2. Które adresy źródłowe IP oraz MAC będą w ramce wysyłanej z rutera R1 do R2?

questionImmage

30. Mechanizm integracji sieci komputerowych, polegający na transferze pakietów wersji protokołu IPv4 przez infrastrukturę wersji protokołu IPv6 i na odwrót, jest nazywany


31. Co oznacza zapis /26 w adresie IPv4 192.168.0.0/26?


32. Którą rolę należy zainstalować na serwerze w celu centralnego zarządzania stacjami roboczymi w sieci pod nadzorem Windows Serwer?


33. Aby otrzymać odpowiedź jak na zrzucie ekranu, należy wydać polecenie

questionImmage

34. Wynik wykonania którego polecenia widoczny jest na fragmencie zrzutu z ekranu?

questionImmage

35. Którego elementu dokumentacji lokalnej sieci komputerowej nie zawiera dokumentacja powykonawcza?


36. Jaki jest adres sieci w której pracuje host o adresie 192.168.176.125/26?


37. Administrator zaobserwował nadmierny ruch w sieci lokalnej i podejrzewa włamanie. Które narzędzie pomoże zdiagnozować ten problem?


38. Który z adresów IPv4 jest adresem bezklasowym?


39. Które z urządzeń służy do testowania okablowania UTP?

questionImmage

40. Podczas planowania logicznego podziału sieci na podsieci należy uwzględnić