Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Odpowiedzi: wszystko - wszystko - wszystko

1. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?

 1. 11000010.10101100.00000111.00001101
 2. 11000000.10101000.00000001.00001100
 3. 11000001.10111000.00000011.00001110
 4. 11000100.10101010.00000101.00001001

2. Który adres podsieci jest prawidłowy po pożyczeniu 4 bitów z części hosta z adresu klasowego 192.168.1.0?

 1. 192.168.1.48/28
 2. 192.168.1.80/27
 3. 192.168.1.88/27
 4. 192.168.1.44/28

3. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników w systemach Windows Server należy zastosować narzędzie

 1. RDP
 2. GPMC
 3. UNC
 4. MMC

4. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury

 1. dalekosiężnej.
 2. aktywnej.
 3. pasywnej.
 4. terytorialnej.

5. Rysunek poniżej przedstawia konfigurację zapory ogniowej w ruterze TL-WR340G. Jakie zasady konfiguracji zapory ustawiono?

questionImmage
 1. Zapora jest wyłączona, wyłączone jest filtrowanie adresów IP i domen, reguła filtrowania adresów IP ustawiona na opcję „zezwalaj pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie”, filtrowanie domen włączone.
 2. Zapora jest włączona, wyłączone jest filtrowanie adresów IP, reguła filtrowania adresów IP ustawiona na opcję „odmów pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie”, filtrowanie domen włączone.
 3. Zapora jest włączona, włączone jest filtrowanie adresów IP, reguła filtrowania adresów IP ustawiona na opcję „odmów pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie”, filtrowanie domen wyłączone.
 4. Zapora jest włączona, włączone jest filtrowanie adresów IP, reguła filtrowania adresów IP ustawiona na opcję „zezwalaj pakietom nieokreślonym jakimikolwiek regułami filtrowania przejść przez urządzenie”, filtrowanie domen wyłączone.

6. Tester okablowania strukturalnego pozwala sprawdzić

 1. obciążenie ruchu sieciowego.
 2. liczbę przełączników w sieci.
 3. liczbę komputerów w sieci.
 4. mapę połączeń.

7. Które oznaczenie zgodnie z normą ISO/IEC 11801:2002 identyfikuje skrętkę foliowaną, czyli są ekranowane folią tylko wszystkie pary żył?

 1. F/FTP
 2. U/UTP
 3. F/UTP
 4. S/FTP

8. W systemie Windows narzędziem do obsługi skryptów wiersza poleceń, które umożliwia wyświetlanie lub modyfikowanie konfiguracji sieciowej aktualnie uruchomionego komputera, jest

 1. netstat
 2. ipconfig
 3. nslookup
 4. netsh

9. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji „Enable DMZ” spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106

questionImmage
 1. utraci dostęp do Internetu.
 2. zostanie ukryty w sieci lokalnej.
 3. będzie publicznie widoczny w Internecie.
 4. będzie chroniony firewallem.

10. Wymuszenie odświeżania lokalnych i opartych na usłudze Active Directory ustawień zasad grup w systemach

z rodziny Windows Server nastąpi po wykonaniu polecenia

 1. gpupdate /logoff
 2. gpupdate /boot
 3. gpupdate /force
 4. gpupdate /sync

11. Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?

 1. gpedit.msc
 2. dcpromo.exe
 3. services.msc
 4. regedit.exe

12. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?

 1. SSH
 2. SSL
 3. SIP
 4. Telnet

13. W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest

 1. route
 2. ping
 3. tracert
 4. mtr

14. Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?

 1. 192.168.160.239
 2. 192.168.160.225
 3. 192.168.160.192
 4. 192.168.160.240

15. Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość stanowiska od przełącznika wynosi 9 m? Dla każdej linii kablowej należy uwzględnić 1 m zapasu kabla, a cena 1 metra kabla wynosi 1,50 zł.

 1. 150,00 zł
 2. 90,00 zł
 3. 120,00 zł
 4. 60,00 zł

16. Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?

 1. Serwerem Proxy SIP.
 2. Serwerem przekierowań.
 3. Serwerem rejestracji SIP.
 4. Terminalem końcowym.

17. Które przyporządkowanie: urządzenie – realizowana funkcja jest błędne?

 1. Access Point – bezprzewodowe podłączenie komputerów do sieci lokalnej.
 2. Ruter – połączenie komputerów w tej samej sieci.
 3. Modem – połączenie sieci lokalnej z Internetem.
 4. Przełącznik – podział sieci na VLAN-y.

18. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?

 1. netstat - r
 2. ipconfig /release
 3. ipconfig /renew
 4. netstat -n

19. Podstawowy protokół używany do wyznaczania trasy i wysłania nią pakietu danych w sieci komputerowej to

 1. PPP
 2. RIP
 3. SSL
 4. POP3

20. Oznaczenie wtyku zwanego popularnie RJ45 to

 1. 4P8C (4 Position 8 Contact)
 2. 4P4C (4 Position 4 Contact)
 3. 8P8C (8 Position 8 Contact)
 4. 8P4C (8 Position 4 Contact)

21. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością

 1. 108 Mbps
 2. 1000 Mbps
 3. 100 Mbps
 4. 54 Mbps

22. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?

 1. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
 2. FTP (File Transfer Protocol)
 3. DNS (Domain Name System)
 4. TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

23. Symbol którego elementu sieci komputerowej jest oznaczony cyfrą 1 na rysunku technicznym instalacji elektrycznej i logicznej pomieszczenia biurowego?

questionImmage
 1. Głównego punktu dystrybucyjnego.
 2. Zamkniętego kanału kablowego.
 3. Gniazda sieciowego.
 4. Gniazda elektrycznego.

24. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?

 1. NAT
 2. FYP
 3. VLAN
 4. VPN

25. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera

 1. wydruku.
 2. WWW.
 3. terminali.
 4. DNS.

26. Jaka jest maksymalna prędkość transmisji danych w sieci przy zastosowaniu skrętki kategorii 5e?

 1. 1 Gb/s
 2. 100 Mb/s
 3. 10 Mb/s
 4. 10 Gb/s

27. Podstawową metodą zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakiem z zewnątrz jest stosowanie

 1. serwera Proxy.
 2. blokady portu 80.
 3. zapory sieciowej.
 4. programu antywirusowego.

28. Rysunek przedstawia fizyczną topologię

questionImmage
 1. drzewa.
 2. gwiazdy.
 3. szyny.
 4. magistrali.

29. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?

 1. NAT
 2. VLAN
 3. FYP
 4. VPN

30. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyświetlenia informacji o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?

 1. ping
 2. nbtstat
 3. ipconfig
 4. route

31. Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być

 1. niedziałający serwer DHCP.
 2. zły sposób szyfrowania sieci.
 3. zbyt słaby sygnał.
 4. błędne hasło do sieci.

32. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa

 1. SNMP
 2. DHCP
 3. DNS
 4. SMTP

33. Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy

 1. serwerem a szkieletem sieci.
 2. gniazdkiem użytkownika a terminalem końcowym.
 3. punktami rozdzielczymi w głównych pionach budynku.
 4. punktem rozdzielczym a gniazdem użytkownika.

34. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy

 1. ipconfig
 2. ping
 3. tracert
 4. nslookup

35. Pełny adres logowania do serwera FTP o nazwie http://ftp.nazwa.pl to

 1. ftp:\\ftp.nazwa.pl/
 2. http:\\ftp.nazwa.pl/
 3. http://ftp.nazwa.pl/
 4. ftp://ftp.nazwa.pl/

36. Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?

 1. TCP
 2. ARP
 3. FTP
 4. UDP

37. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest

 1. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 2. Internet Group Management Protocol (IGMP).
 3. Simple Network Management Protocol (SNMP).
 4. Internet Control Message Protocol (ICMP).

38. Jaki będzie koszt materiałów zużytych do wykonania 20 kabli typu patchcord o długości 50 cm?

questionImmage
 1. 52,00 zł
 2. 92,00 zł
 3. 104,00 zł
 4. 72,00 zł

39. Protokół, stosowany podczas komunikacji komputera z serwerem FTP z wykorzystaniem nazw domenowych, to

 1. NTP (Network Time Protocol)
 2. FTP (File Transfer Protocol)
 3. DNS (Domain Name System)
 4. ICMP (Internet Control Message Protocol)

40. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że

 1. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.
 2. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów.
 3. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.
 4. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych.