Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Odpowiedzi: EE11 - 2021 - czerwiec

1. Który z zapisów wskazuje folder o nazwie dane udostępniony na dysku sieciowym urządzenia o nazwie serwer1?

 1. C:\dane
 2. \\dane
 3. C:\serwer1\dane
 4. \\serwer1\dane

2. Urządzeniem sieciowym, które udostępnia zasoby sieci lokalnej innym urządzeniom posiadającym bezprzewodowe karty sieciowe, jest

 1. przełącznik
 2. punkt dostępu
 3. koncentrator
 4. panel krosowy

3. Na ile równych podsieci można podzielić sieć o adresie 192.168.100.0/24 przy zastosowaniu maski 255.255.255.192?

 1. 8 podsieci.
 2. 16 podsieci.
 3. 4 podsieci.
 4. 2 podsieci

4. Administrator zaobserwował nadmierny ruch w sieci lokalnej i podejrzewa włamanie. Które narzędzie pomoże zdiagnozować ten problem?

 1. Program Wireshark.
 2. Polecenie ipconfig.
 3. Program McAfee.
 4. Polecenie tracert.

5. Które polecenie należy zastosować w systemie Windows, aby poznać adresy wszystkich kolejnych ruterów przekazujących pakiety z komputera do urządzenia docelowego?

 1. tracert
 2. ipconfig
 3. arp
 4. ping

6. Ramka z danymi jest wysyłana z komputera K1 do komputera K2. Które adresy źródłowe IP oraz MAC będą w ramce wysyłanej z rutera R1 do R2?

questionImmage
 1. IP – 192.168.1.10; MAC – CCCCCC
 2. IP – 10.0.0.1; MAC – CCCCCC
 3. IP – 192.168.1.10; MAC – 1AAAAA
 4. IP – 10.0.0.1; MAC – 1AAAAA

7. Użytkownik domeny podczas logowania widzi komunikat przedstawiony na rysunku, co oznacza, że użytkownik nie ma

questionImmage
 1. konta w domenie
 2. uprawnień do logowania się w domenie.
 3. utworzonego profilu mobilnego.
 4. uprawnień do folderu z profilem mobilnym.

8. Począwszy od Windows Serwer 2008, kupując konkretną edycję systemu, nabywca uzyskuje prawa do określonej liczby instalacji w środowisku fizycznym i środowisku wirtualnym. Która wersja systemu pozwala na nieograniczoną ilość instalacji wirtualnych serwera?

 1. Windows Server Foundation
 2. Windows Server Standard
 3. Windows Server Datacenter
 4. Windows Server Essential

9. Na podstawie przedstawionej na rysunku konfiguracji karty sieciowej hosta można stwierdzić, że

questionImmage
 1. adres IPv4 jest przydzielony przez administratora sieci z puli adresów prywatnych.
 2. karta sieciowa jest wyłączona.
 3. host nie ma dostępu do serwera DHCP.
 4. konfiguracja parametrów sieciowych karty została pobrana z serwera DHCP.

10. Mechanizm integracji sieci komputerowych, polegający na transferze pakietów wersji protokołu IPv4 przez infrastrukturę wersji protokołu IPv6 i na odwrót, jest nazywany

 1. tunelowaniem
 2. podwójnego stosu IP
 3. translacją protokołów
 4. mapowaniem

11. Administrator planuje adresację IP w firmie. Ma do dyspozycji pulę adresów 172.16.0.0/16, którą należy podzielić na 10 podsieci z taką samą ilością hostów. Którą maskę zastosuje?

 1. 255.255.240.0
 2. 255.255.128.0
 3. 255.255.192.0
 4. 255.255.224.0

12. Wskaż protokół, którego komunikaty są wykorzystywane przez polecenie ping

 1. DNS
 2. TCP
 3. ARP
 4. ICMP

13. Podczas planowania logicznego podziału sieci na podsieci należy uwzględnić

 1. liczbę portów w przełączniku zarządzalnym.
 2. liczbę hostów w każdej podsieci.
 3. typ systemu operacyjnego stacji roboczych.
 4. odległości pomiędzy poszczególnymi urządzeniami sieciowymi.

14. Wskaż poprawny adres hosta.

 1. 192.168.192.0/18
 2. 192.169.192.0/18
 3. 128.128.0.0/9
 4. 128.129.0.0/9

15. Na rysunku przedstawiono fragment pola info programu Wireshark. Którego protokołu jest to komunikat?

questionImmage
 1. ARP
 2. ICMP
 3. DNS
 4. DHCP

16. Co oznacza zapis /26 w adresie IPv4 192.168.0.0/26?

 1. Ilość bitów o wartości 0 w adresie.
 2. Ilość bitów o wartości 1 w masce.
 3. Ilość bitów o wartości 0 w masce.
 4. Ilość bitów o wartości 1 w adresie.

17. Którego medium transmisyjnego należy użyć do podłączenia urządzeń sieciowych odległych od siebie o 110 m, w pomieszczeniach, gdzie występują zakłócenia EMI?

 1. Skrętki ekranowanej STP
 2. Światłowodu jednodomowego.
 3. Kabla współosiowego
 4. Fal radiowych.

18. Do adresów IPv6 nie należy adres typu

 1. broadcast
 2. anycast
 3. unicast
 4. multicast

19. Wiadomości e-mail mogą być dostarczane w domenie do właściwych serwerów poczty dzięki konfiguracji rekordów DNS typu

 1. MX
 2. SOA
 3. PTR
 4. CNAME

20. W której warstwie modelu sieci TCP/IP pracuje protokół DHCP?

 1. Transportowej
 2. Aplikacji
 3. Internetu
 4. Łącza danych

21. Które z urządzeń służy do testowania okablowania UTP?

questionImmage
 1. 2
 2. 4
 3. 3
 4. 1

22. Który z adresów jest adresem prywatnym definiowanym przez dokument RFC 1918?

 1. 172.0.0.1
 2. 172.32.0.1
 3. 172.16.0.1
 4. 171.0.0.1

23. Aby tylko urządzenia z wybranym adresem fizycznym mogły się połączyć z siecią WiFi, należy skonfigurować w punkcie dostępowym

 1. bezpieczniejsze szyfrowanie
 2. zaporę sieciową
 3. strefę zdemilitaryzowaną
 4. filtrowanie adresów MAC

24. Program systemu Linux, którego zadaniem jest filtrowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego z danego urządzenia sieciowego, to

 1. mtr
 2. ifconfig
 3. iptables
 4. chkconfig

25. Scentralizowaną kontrolę uprawnień i możliwości użytkowników i komputerów w sieci z serwerem Windows umożliwiają

 1. listy dostępu.
 2. zasady grupy.
 3. ustawienia przydziałów.
 4. zasady zabezpieczeń.

26. Który z adresów IPv4 jest adresem bezklasowym?

 1. 11.0.0.1/8
 2. 202.168.0.1/25
 3. 192.168.0.1/24
 4. 162.16.0.1/16

27. Ruter otrzymał pakiet przeznaczony dla komputera ze zdalnej sieci. Docelowy adres IP nie znajduje się w sieci bezpośrednio podłączonej do rutera i nie ma do niego odniesienia w tablicy routingu. Brama tzw. ostatniej szansy nie istnieje. Co zrobi ruter?

 1. Prześle do hosta w lokalnej sieci.
 2. Odrzuci pakiet.
 3. Odeśle pakiet do źródła.
 4. Prześle na interfejs wyjściowy do następnego skoku.

28. W sieci lokalnej są używane adresy prywatne. Aby uzyskać połączenie z serwerem dostępnym przez sieć Internet, należy

 1. skonfigurować translację NAT na ruterze brzegowym lub serwerze.
 2. dodać drugą kartę sieciową z adresem publicznym do każdego hosta.
 3. skonfigurować sieci wirtualne w sieci lokalnej.
 4. przypisać adres publiczny jako drugi adres karty sieciowej na każdym hoście.

29. Urządzenie przedstawione na zdjęciu to

questionImmage
 1. ruter z WiFi
 2. most
 3. przełącznik
 4. media konwerter

30. W przestawionej na rysunku ramce Ethernet adresem nadawcy i adresem odbiorcy jest

questionImmage
 1. 8 bajtowy adres fizyczny.
 2. 32 bitowy adres IPv4.
 3. 48 bitowy adres fizyczny.
 4. 6 bajtowy adres IPv4.

31. Wykonanie którego polecenia wymusi aktualizację wszystkich zasad grupy w systemie Windows, niezależnie od tego, czy zostały one zmienione?

 1. gpupdate /sync
 2. gpupdate /boot
 3. gpupdate /force
 4. gpupdate /wait

32. Wynik wykonania którego polecenia widoczny jest na fragmencie zrzutu z ekranu?

questionImmage
 1. ipconfig
 2. netstat -a
 3. netstat -r
 4. ipconfig /all

33. W systemie Windows narzędziem do obsługi skryptów wiersza poleceń, które umożliwia wyświetlanie lub modyfikowanie konfiguracji sieciowej aktualnie uruchomionego komputera, jest

 1. netsh
 2. ipconfig
 3. netstat
 4. nslookup

34. Na którym rysunku przedstawiono topologię gwiazdy?

questionImmage
 1. 4
 2. 3
 3. 1
 4. 2

35. Jaki jest adres sieci w której pracuje host o adresie 192.168.176.125/26?

 1. 192.168.176.0
 2. 192.168.176.128
 3. 192.168.176.192
 4. 192.168.176.64

36. Który standard szyfrowania najskuteczniej zabezpieczy sieć bezprzewodową?

 1. WEP 128
 2. WPA2-PSK(AES)
 3. WEP 64
 4. WPA-PSK(TKIP)

37. Którą rolę należy zainstalować na serwerze w celu centralnego zarządzania stacjami roboczymi w sieci pod nadzorem Windows Serwer?

 1. Usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego
 2. Dostęp zdalny
 3. Usługi domenowe Active Directory
 4. Serwer Aplikacji

38. Wskaż, który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci.

 1. 10.0.255.127/22
 2. 10.255.255.127/25
 3. 10.0.255.127/23
 4. 10.0.255.127/24

39. Aby otrzymać odpowiedź jak na zrzucie ekranu, należy wydać polecenie

questionImmage
 1. nslookup microsoft.com
 2. ipconfig /displaydns
 3. tracert microsoft.com
 4. netstat -f

40. Którego elementu dokumentacji lokalnej sieci komputerowej nie zawiera dokumentacja powykonawcza?

 1. Norm i zaleceń technicznych.
 2. Kosztorysu wstępnego.
 3. Wyników pomiarów i testów.
 4. Opisu okablowania.