Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Odpowiedzi: EE11 - 2021 - czerwiec

1. Jaki jest adres sieci w której pracuje host o adresie 192.168.176.125/26?

 1. 192.168.176.0
 2. 192.168.176.128
 3. 192.168.176.64
 4. 192.168.176.192

2. Użytkownik domeny podczas logowania widzi komunikat przedstawiony na rysunku, co oznacza, że użytkownik nie ma

questionImmage
 1. uprawnień do folderu z profilem mobilnym.
 2. konta w domenie
 3. uprawnień do logowania się w domenie.
 4. utworzonego profilu mobilnego.

3. Który z zapisów wskazuje folder o nazwie dane udostępniony na dysku sieciowym urządzenia o nazwie serwer1?

 1. \\serwer1\dane
 2. C:\serwer1\dane
 3. \\dane
 4. C:\dane

4. Wykonanie którego polecenia wymusi aktualizację wszystkich zasad grupy w systemie Windows, niezależnie od tego, czy zostały one zmienione?

 1. gpupdate /sync
 2. gpupdate /wait
 3. gpupdate /force
 4. gpupdate /boot

5. Na podstawie przedstawionej na rysunku konfiguracji karty sieciowej hosta można stwierdzić, że

questionImmage
 1. adres IPv4 jest przydzielony przez administratora sieci z puli adresów prywatnych.
 2. konfiguracja parametrów sieciowych karty została pobrana z serwera DHCP.
 3. karta sieciowa jest wyłączona.
 4. host nie ma dostępu do serwera DHCP.

6. Na rysunku przedstawiono fragment pola info programu Wireshark. Którego protokołu jest to komunikat?

questionImmage
 1. DHCP
 2. ICMP
 3. ARP
 4. DNS

7. Administrator zaobserwował nadmierny ruch w sieci lokalnej i podejrzewa włamanie. Które narzędzie pomoże zdiagnozować ten problem?

 1. Polecenie tracert.
 2. Program McAfee.
 3. Polecenie ipconfig.
 4. Program Wireshark.

8. Którą rolę należy zainstalować na serwerze w celu centralnego zarządzania stacjami roboczymi w sieci pod nadzorem Windows Serwer?

 1. Usługi domenowe Active Directory
 2. Usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego
 3. Serwer Aplikacji
 4. Dostęp zdalny

9. Począwszy od Windows Serwer 2008, kupując konkretną edycję systemu, nabywca uzyskuje prawa do określonej liczby instalacji w środowisku fizycznym i środowisku wirtualnym. Która wersja systemu pozwala na nieograniczoną ilość instalacji wirtualnych serwera?

 1. Windows Server Foundation
 2. Windows Server Standard
 3. Windows Server Essential
 4. Windows Server Datacenter

10. Administrator planuje adresację IP w firmie. Ma do dyspozycji pulę adresów 172.16.0.0/16, którą należy podzielić na 10 podsieci z taką samą ilością hostów. Którą maskę zastosuje?

 1. 255.255.224.0
 2. 255.255.128.0
 3. 255.255.192.0
 4. 255.255.240.0

11. Który z adresów jest adresem prywatnym definiowanym przez dokument RFC 1918?

 1. 172.16.0.1
 2. 171.0.0.1
 3. 172.32.0.1
 4. 172.0.0.1

12. W przestawionej na rysunku ramce Ethernet adresem nadawcy i adresem odbiorcy jest

questionImmage
 1. 32 bitowy adres IPv4.
 2. 48 bitowy adres fizyczny.
 3. 8 bajtowy adres fizyczny.
 4. 6 bajtowy adres IPv4.

13. Program systemu Linux, którego zadaniem jest filtrowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego z danego urządzenia sieciowego, to

 1. ifconfig
 2. chkconfig
 3. mtr
 4. iptables

14. Urządzeniem sieciowym, które udostępnia zasoby sieci lokalnej innym urządzeniom posiadającym bezprzewodowe karty sieciowe, jest

 1. panel krosowy
 2. przełącznik
 3. punkt dostępu
 4. koncentrator

15. Który standard szyfrowania najskuteczniej zabezpieczy sieć bezprzewodową?

 1. WEP 64
 2. WEP 128
 3. WPA2-PSK(AES)
 4. WPA-PSK(TKIP)

16. Co oznacza zapis /26 w adresie IPv4 192.168.0.0/26?

 1. Ilość bitów o wartości 0 w masce.
 2. Ilość bitów o wartości 0 w adresie.
 3. Ilość bitów o wartości 1 w masce.
 4. Ilość bitów o wartości 1 w adresie.

17. Wskaż protokół, którego komunikaty są wykorzystywane przez polecenie ping

 1. ICMP
 2. ARP
 3. TCP
 4. DNS

18. Ramka z danymi jest wysyłana z komputera K1 do komputera K2. Które adresy źródłowe IP oraz MAC będą w ramce wysyłanej z rutera R1 do R2?

questionImmage
 1. IP – 10.0.0.1; MAC – 1AAAAA
 2. IP – 10.0.0.1; MAC – CCCCCC
 3. IP – 192.168.1.10; MAC – 1AAAAA
 4. IP – 192.168.1.10; MAC – CCCCCC

19. W sieci lokalnej są używane adresy prywatne. Aby uzyskać połączenie z serwerem dostępnym przez sieć Internet, należy

 1. dodać drugą kartę sieciową z adresem publicznym do każdego hosta.
 2. przypisać adres publiczny jako drugi adres karty sieciowej na każdym hoście.
 3. skonfigurować sieci wirtualne w sieci lokalnej.
 4. skonfigurować translację NAT na ruterze brzegowym lub serwerze.

20. Mechanizm integracji sieci komputerowych, polegający na transferze pakietów wersji protokołu IPv4 przez infrastrukturę wersji protokołu IPv6 i na odwrót, jest nazywany

 1. tunelowaniem
 2. translacją protokołów
 3. podwójnego stosu IP
 4. mapowaniem

21. Do adresów IPv6 nie należy adres typu

 1. anycast
 2. unicast
 3. broadcast
 4. multicast

22. W systemie Windows narzędziem do obsługi skryptów wiersza poleceń, które umożliwia wyświetlanie lub modyfikowanie konfiguracji sieciowej aktualnie uruchomionego komputera, jest

 1. netstat
 2. ipconfig
 3. netsh
 4. nslookup

23. Ruter otrzymał pakiet przeznaczony dla komputera ze zdalnej sieci. Docelowy adres IP nie znajduje się w sieci bezpośrednio podłączonej do rutera i nie ma do niego odniesienia w tablicy routingu. Brama tzw. ostatniej szansy nie istnieje. Co zrobi ruter?

 1. Prześle do hosta w lokalnej sieci.
 2. Odeśle pakiet do źródła.
 3. Odrzuci pakiet.
 4. Prześle na interfejs wyjściowy do następnego skoku.

24. Wiadomości e-mail mogą być dostarczane w domenie do właściwych serwerów poczty dzięki konfiguracji rekordów DNS typu

 1. CNAME
 2. SOA
 3. PTR
 4. MX

25. Scentralizowaną kontrolę uprawnień i możliwości użytkowników i komputerów w sieci z serwerem Windows umożliwiają

 1. ustawienia przydziałów.
 2. zasady grupy.
 3. zasady zabezpieczeń.
 4. listy dostępu.

26. Którego medium transmisyjnego należy użyć do podłączenia urządzeń sieciowych odległych od siebie o 110 m, w pomieszczeniach, gdzie występują zakłócenia EMI?

 1. Światłowodu jednodomowego.
 2. Fal radiowych.
 3. Kabla współosiowego
 4. Skrętki ekranowanej STP

27. Urządzenie przedstawione na zdjęciu to

questionImmage
 1. most
 2. przełącznik
 3. media konwerter
 4. ruter z WiFi

28. Aby tylko urządzenia z wybranym adresem fizycznym mogły się połączyć z siecią WiFi, należy skonfigurować w punkcie dostępowym

 1. strefę zdemilitaryzowaną
 2. filtrowanie adresów MAC
 3. zaporę sieciową
 4. bezpieczniejsze szyfrowanie

29. Które z urządzeń służy do testowania okablowania UTP?

questionImmage
 1. 3
 2. 1
 3. 4
 4. 2

30. Na ile równych podsieci można podzielić sieć o adresie 192.168.100.0/24 przy zastosowaniu maski 255.255.255.192?

 1. 8 podsieci.
 2. 2 podsieci
 3. 16 podsieci.
 4. 4 podsieci.

31. Aby otrzymać odpowiedź jak na zrzucie ekranu, należy wydać polecenie

questionImmage
 1. ipconfig /displaydns
 2. tracert microsoft.com
 3. netstat -f
 4. nslookup microsoft.com

32. Wynik wykonania którego polecenia widoczny jest na fragmencie zrzutu z ekranu?

questionImmage
 1. netstat -a
 2. ipconfig
 3. ipconfig /all
 4. netstat -r

33. W której warstwie modelu sieci TCP/IP pracuje protokół DHCP?

 1. Łącza danych
 2. Transportowej
 3. Aplikacji
 4. Internetu

34. Którego elementu dokumentacji lokalnej sieci komputerowej nie zawiera dokumentacja powykonawcza?

 1. Wyników pomiarów i testów.
 2. Kosztorysu wstępnego.
 3. Norm i zaleceń technicznych.
 4. Opisu okablowania.

35. Podczas planowania logicznego podziału sieci na podsieci należy uwzględnić

 1. odległości pomiędzy poszczególnymi urządzeniami sieciowymi.
 2. liczbę portów w przełączniku zarządzalnym.
 3. liczbę hostów w każdej podsieci.
 4. typ systemu operacyjnego stacji roboczych.

36. Na którym rysunku przedstawiono topologię gwiazdy?

questionImmage
 1. 2
 2. 1
 3. 4
 4. 3

37. Wskaż poprawny adres hosta.

 1. 192.168.192.0/18
 2. 128.128.0.0/9
 3. 192.169.192.0/18
 4. 128.129.0.0/9

38. Wskaż, który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci.

 1. 10.0.255.127/22
 2. 10.255.255.127/25
 3. 10.0.255.127/24
 4. 10.0.255.127/23

39. Które polecenie należy zastosować w systemie Windows, aby poznać adresy wszystkich kolejnych ruterów przekazujących pakiety z komputera do urządzenia docelowego?

 1. ping
 2. arp
 3. tracert
 4. ipconfig

40. Który z adresów IPv4 jest adresem bezklasowym?

 1. 192.168.0.1/24
 2. 162.16.0.1/16
 3. 202.168.0.1/25
 4. 11.0.0.1/8